1. Home
 2.   MIRT 2010
 3.   Voortgangsrapportage tracé- en spoedwetprojecten (VenW)
 4.   Analyse voortgang projecten
 5. 7.4 Analyse voortgang projecten

7.4 Analyse voortgang projecten

Totaal zijn er 67 projecten beschouwd. Het betreft: 

 • 18 spoedwetprojecten 
 • 19 hoofdwegenprojecten die de uitgebreide Tracéwetprocedure doorlopen 
 • 20 hoofdwegenprojecten die de verkorte Tracéwetprocedure doorlopen 
 • 9 spoorwegenprojecten 
 • 1 vaarwegproject      

Ten opzichte van de vorige rapportage, waarin 63 projecten werden behandeld, zijn de volgende wijzigingen opgetreden: 

 • 2 hoofdwegenprojecten: de A29 Knooppunt Vaanplein-aansluiting Barendrecht en A12 Zoetermeer-Zoetermeer centrum zijn als nieuw tracéwetplichtige projecten opgenomen; 
 • 1 hoofdwegenproject A2 Everdingen-Deil is overgegaan naar de realisatiefase en daarom niet meer opgenomen in deze rapportage; 
 • 1 hoofdwegenproject N62 Kanaalkruising Sluiskil wordt voortgezet als regionaal project en wordt daarom niet meer opgenomen in deze rapportage; 
 • 2 spoorwegenprojecten: vrije spoorkruising Amersfoort West en Sporen in Den Bosch zijn als nieuw tracéwetplichtige projecten opgenomen; 
 • 1 spoorwegenproject Sporen in Utrecht is opgeknipt in 2 projecten Sporen in Utrecht (tracédeel Amsterdamrijnkanaal – Utrecht CS) en Sporen in Utrecht (tracédeel Utrecht CS – Houten); 
 • 1 spoorwegenproject OV SAAL is opgeknipt in 2 projecten: OV SAAL (tracédeel Zuidtak) en OV SAAL (tracédeel Flevolijn).      

Voor verschillende wegprojecten in Limburg, waarvoor momenteel besluiten worden voorbereid, wordt een herberekening van de verkeerscijfers uitgevoerd. Deze herberekening heeft geen invloed op de projectplanningen. Gebleken is dat in het verkeersmodel (NRM) Limburg in 2003, in het onderliggende groeimodel, een rekentabel omtrent vrachtverkeer deels is verwisseld. De modelberekeningen geven hierdoor voor de toekomst een kleine overschatting van het aantal vrachtauto’s. Dit betekent dat de geluidseffecten, die in beperkte mate kleiner zullen zijn, moeten worden herberekend. De herberekening wordt ingepast in de lopende plannen. De herberekening heeft geen invloed op de nut- en noodzaak van projecten. 

In de analyse wordt onderscheid gemaakt in twee delen: 

 1. Voortgang van de 30 projecten die vallen onder de Spoedaanpak. 
 2. Voortgang van overige tracéwetplichtige projecten.      

Per onderdeel zijn 2 figuren opgenomen die inzicht geven in de voortgang van de projecten: 

 • figuur 1 van elk onderdeel maakt de procedurele voortgang inzichtelijk (huidige planning Tracébesluit t.o.v. planning vorige voortgangsrapportage); 
 • figuur 2 geeft een overzicht van de verwachte openstellingen.      

Vervolgens is in tabellen per project aangegeven wat de mijlpalen in de procedure en openstelling zijn en de eventuele reden voor aanpassing van de planning.

Analyse Spoedaanpak

Toelichting op figuur 1.1 en 1.2 

Ten opzichte van de voortgangsrapportage van 2 juni 2009 is de verwachting dat voor 1 project de realisatie versneld uitgevoerd kan worden door een innovatieve aanpak. Daarnaast is de verwachting dat voor 1 project de openstelling wordt vertraagd, maar de realisatie nog wel binnen deze kabinetsperiode start: 

 • de oplevering van A2 Leenderheide - Valkenswaard wordt 1 jaar versneld; 
 • de oplevering van A12 Waterberg - Velperbroek is 1 jaar later doordat de uitvoeringsplanning is aangepast op de verwachte verkeershinder rond Arnhem, gegeven de aanleg van andere infrastructuur projecten.     
Figuur 1.1 Procedurele voortgang t.o.v. vorige VGR

Figuur 1.1 Procedurele voortgang t.o.v. vorige VGR


 

Figuur 1.2 Verwachte openstelling projecten t.o.v. vorige VGR

Figuur 1.2 Verwachte openstelling projecten t.o.v. vorige VGR

Analyse overige projecten

Toelichting op figuur 2.1 en 2.2

De verwachting is dat van 4 projecten de besluitvorming wordt vertraagd, maar dit heeft geen gevolgen voor de oplevering. 

 • A10 Zuidas Amsterdam (spoor en weg) TB en start realisatie verschuiven van 2010 naar begin 2011 vanwege beëindigen veilingproces en het onderzoek door de rijksvertegenwoordigers. 
 • OV SAAL OTB een paar maanden later dan gepland onder meer vanwege extra tijd die voor de opstartfase nodig was, alsmede de complexiteit van de vraagstukken waaronder samenhang met project Zuidas. 
 • Transformatorweg (ongelijkvloerse aansluiting Westhavenspoorlijn op Schiphollijn) OTB later dan gepland vanwege heroverweging maatregelen en relatie met metro emplacement. 
 • A2 Meerenakkerweg door noodzakelijke kwaliteitsverbetering OTB/MER verschuift volgende mijlpaal TB.    
Figuur 2.1 Procedurele voortgang t.o.v. vorige VGR

Figuur 2.1 Procedurele voortgang t.o.v. vorige VGR


 

Figuur 2.2 Verwachte openstelling projecten t.o.v. vorige VGR

Figuur 2.2 Verwachte openstelling projecten t.o.v. vorige VGR

Snelwegen
MIRT Projectenboek 2010

Hoofdmenu

Servicemenu