1. Home
  2.   MIRT 2010
  3.   Projecten- en Programmaoverzicht
  4.   Filetop 50
  5. 4.2 Filetop 50

4.2 Filetop 50

Naar aanleiding van het Notaoverleg over de Mobiliteitsaanpak op 18 februari 2009 heeft de Tweede Kamer de motie Madlener aangenomen (TK 31305, nr. 115). De motie Madlener verzoekt de regering om inzicht te geven in de maatregelen die het kabinet neemt om de knelpunten uit de Filetop 50 op te lossen.

VenW werkt aan het oplossen van deze en andere fileknelpunten. Naast de wegenprojecten, de ZSM programma’s en het Actieprogramma Wegen (Beter Benut) die in dit MIRT Projectenboek zijn opgenomen, investeert VenW in innovatieve verkeersmaatregelen. Met het oog op de toekomst worden diverse proeven uitgevoerd, bijvoorbeeld naar sturend verkeersmanagement (Ring Amsterdam), innovatieve samenwerkingsmodellen (Rotterdam), de mogelijkheden van in-car technologie en naar de effecten van dynamische snelheden op veiligheid, doorstroming en milieu.

In het kader van de motie Madlener wordt op kaart 4.1 een overzicht gegeven van de knelpunten uit de Filetop 50. Deze ranglijst is samengesteld door Rijkswaterstaat op basis van filegegevens van de eerste helft van 2009. Hiermee is dit het meest actuele overzicht van de files in Nederland. Rijkswaterstaat berekent de Filetop 50 aan de hand van de zogenaamde filezwaarte: de filelengte in kilometers maal het aantal minuten dat de file er staat.

Naast Rijkswaterstaat publiceren ook andere organisaties ranglijsten van de zwaarste knelpunten op het wegennetwerk. Deze overzichten kunnen in beperkte mate van elkaar verschillen. De uiteindelijke rangorde is onder andere afhankelijk van de definitie van een file, de berekeningswijze en de systematiek van het toewijzen van de file aan een bepaalde (kop)locatie.

Een groot deel van het huidige wegenprogramma zoals dat in dit MIRT Projectenboek is opgenomen, draagt bij aan het verminderen en/of oplossen van knelpunten uit de Filetop 50. Op 48 knelpunten uit de Filetop 50 zijn projecten in de planstudie- of realisatiefase, wordt een verkenning uitgevoerd, of worden maatregelen genomen in het kader van het Actieprogramma Wegen (Beter Benut).

Filetop 50

Kaart 4.1 Filetop 50 (eerste helft 2009)

Meer informatie

Vrachtwagen
MIRT Projectenboek 2010

Hoofdmenu

Servicemenu