1. Home
  2.   MIRT 2010
  3.   Ontwikkelingen MIRT
  4.   Leeswijzer
  5. 1.5 Leeswijzer

1.5 Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk wordt allereerst een beknopte samenvatting gegeven van het rijksbeleid in het ruimtelijk fysieke domein. Dit wordt beschreven aan de hand van de grote rijksnota’s en de diverse uitwerkingen daarvan. In hoofdstuk 3 staat vervolgens de gebiedsgerichte uitwerking van het beschreven rijksbeleid voor de vier landsdelen. Dit hoofdstuk schetst de gebiedsgerichte samenhang tussen rijksprojecten – met waar relevant een koppeling met regionale projecten. Hierna volgen in hoofdstuk 4 alle rijksprojecten en -programma’s. De systematiek volgend van het MIRT Spelregelkader, staan per landsdeel eerst de verkenningen beschreven, gevolgd door de projecten in de planstudie- (planuitwerkingsfase) of realisatiefase. In hoofdstuk 4 zijn op verzoek van de Tweede Kamer ten opzichte van vorig jaar twee belangrijke toevoegingen gedaan, te weten informatie over de Filetop 50 en de wijze van marktbenadering. De financiële onderbouwing van het beleid staat beschreven in hoofdstuk 5. 

Het projectenboek sluit af met twee hoofdstukken op het terrein van VenW, te weten de financiële tabellen in hoofdstuk 6 en de voortgangsrapportage Tracé- en Spoedwetprojecten in hoofdstuk 7. Het aparte VenW hoofdstuk Beheer en Onderhoud is vanaf dit jaar niet meer opgenomen in het MIRT projectenboek. Informatie over beheer en onderhoud is te vinden in de begroting van het Infrastructuurfonds.

Schematische weergave hoofdstuk 1-4
MIRT Projectenboek 2010

Hoofdmenu

Servicemenu