1. Home
  2.   MIRT 2010
  3.   Ontwikkelingen MIRT
  4.   Integraal en gebiedsgericht
  5. 1.2 Integraal en gebiedsgericht

1.2 Integraal en gebiedsgericht

Bij de integrale ontwikkeling van een gebied gaat het in de praktijk om het verbinden van opgaven van uiteenlopende aard en het afstemmen van investeringen. Doel daarbij is het realiseren van ruimtelijke kwaliteit: een hoge gebruikswaarde (functioneel), toekomstwaarde (duurzaam) en belevingswaarde (mooi) van de fysieke ruimte. Dit betekent bijvoorbeeld dat waar woonwijken en bedrijventerreinen worden aangelegd, tegelijkertijd de ontsluiting daarvan wordt geregeld. Of dat bij de aanleg van infrastructuur de kwaliteit van het landschap wordt versterkt en een oplossing wordt gevonden voor de waterproblematiek. Het MIRT heeft daarom een grote reikwijdte en omvat zowel infrastructurele, ruimtelijke als waterprojecten. 

Het versterken van de samenhang manifesteert zich op drie manieren: 

  • Ten eerste tussen de verschillende beleidssectoren in het ruimtelijke domein: mobiliteitsvraagstukken worden verbonden met die van woningbouw, bedrijvigheid, groen en water. 
  • Ten tweede tussen de schaalniveaus waarop ruimtelijke opgaven worden geformuleerd. Zo spelen woningbouw- en verstedelijkingsopgaven op een andere schaal (lokaal/regionaal) dan vraagstukken rond de hoofdinfrastructuur (regionaal/nationaal), terwijl ze wel in onderlinge samenhang moeten worden bezien. 
  • In de derde plaats streeft het MIRT naar het verstevigen van de samenwerking tussen rijk en regio. De uitdaging daarbij is om, met respect voor de verschillende verantwoordelijkheden, de opgaven in een bepaald gebied aan elkaar te koppelen, zodat bij het vinden van oplossingen meerwaarde ontstaat.    

Knelpunten en gewenste ontwikkelingen dienen in hun geografische samenhang te worden bekeken: de gebiedsgerichte aanpak. Integrale samenwerking en een gebiedsgerichte aanpak zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden (figuur 1.1). De gebiedsagenda’s verenigen deze twee centrale MIRT-thema’s.

Figuur 1.1

Figuur 1.1

Zeedijk
MIRT Projectenboek 2010

Hoofdmenu

Servicemenu