1. Home
  2.   MIRT 2010
  3.   Gebieden
  4.   Inleiding
  5. 3.1 Inleiding

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk komen beleid en ambities van rijk en regio’s in het ruimtelijk domein samen en worden verder uitgewerkt naar concrete (gebiedsgerichte) opgaven per regio. Daarmee vormt dit hoofdstuk de schakel tussen het rijksbeleid dat voor de langere termijn is geformuleerd (hoofdstuk 2) en het concrete investeringsprogramma voor de korte termijn (hoofdstuk 4). Het vormt tevens de schakel tussen rijk en regio’s, gericht op afstemming van rijks- en regionaal beleid en investeringen.

De gebiedsagenda’s vormen de basis voor dit hoofdstuk. Omdat de gebiedsagenda’s bij verschijnen van dit projectenboek nog in ontwikkeling zijn, is uitgegaan van de contouren zoals ze zijn gepresenteerd in de bestuurlijke overleggen MIRT voorjaar 2009. Deze gebiedsagenda’s hebben voornamelijk een beschrijvend karakter. De gebiedsgerichte werkwijze, waar de gebiedsagenda’s een onderdeel van zijn, is een voor rijk en regio gezamenlijk groeiproces. In het komende jaar zullen de gebiedsagenda’s voldragen producten worden, waarin zowel de karakterisering van de gebieden, als ook de ambitie en visie op het gebied, de ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende opgaven integraal met elkaar verbonden worden.

In de MIRT systematiek moet onderscheid worden gemaakt tussen de ruimtelijk fysieke opgaven van een gebied (het domein van de gebiedsagenda’s en hoofdstuk 3 van het MIRT Projectenboek) en de projecten, die kunnen uitmonden in MIRT-verkenningen (in hoofdstuk 4). Gebiedsagenda’s vormen de basis op grond waarvan wordt besloten tot een verkenning, maar dat is geen automatisme. In het werkproces moet voorkomen worden dat gebiedsagenda’s en de verkenningen elkaar gaan overlappen. In de gebiedsagenda’s staan de belangrijkste opgaven en hun samenhang op basis van een eerste gebiedsanalyse. Op grond hiervan wordt besloten om een integrale of sectorale verkenning te starten. Daarin wordt een grondigere analyse uitgevoerd en gezocht naar oplossingen voor het probleem. Dit mondt uit in een bestuurlijk gedragen voorkeursbesluit aan het eind van de verkenning. Hiermee wordt mede invulling gegeven aan de adviezen van de commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructuur voor een gedegen verkenningsfase.

De eerste generatie gebiedsagenda’s is in de tweede helft van 2009 gereed. Deze wordt in de bestuurlijke overleggen MIRT najaar 2009 vastgesteld en vervolgens aan de Tweede Kamer gezonden. In het MIRT Projectenboek 2011, dat volgend jaar verschijnt, zullen in dit hoofdstuk samenvattingen van de gebiedsagenda’s worden opgenomen.

Leeswijzer

In dit hoofdstuk worden de gebieden in de landsdelen West (met accent op de Randstad), Zuid, Oost en Noord beschreven. Op de bijbehorende gebiedskaarten (voor legenda zie achterflap) zijn de relevante rijks- en regionale projecten opgenomen. Die rijksprojecten en programma’s die voortvloeien uit de gebiedsopgaven, alsmede de projecten waar het rijk een financiële bijdrage aan levert, worden nader toegelicht in hoofdstuk 4. De paginanummers van de betreffende programma- en projectbladen staan in de onderschriften vermeld.

Meer informatie

Overzichtkaart
MIRT Projectenboek 2010

Hoofdmenu

Servicemenu