1. Home
  2.   MIRT 2010
  3.   Financiële uitwerking
  4.   Inzet van de middelen
  5. 5.3 Inzet van de middelen

5.3 Inzet van de middelen

De beschikbare middelen worden ingezet voor rijksprojecten (aanleg, beheer en onderhoud), rijksprogramma’s (bestaande uit diverse projecten met dezelfde doelstelling) en voor het verstrekken van (project)subsidies aan decentrale overheden en/of marktpartijen. Om een indruk te geven van de beschikbare rijksmiddelen is in tabel 5.1 een overzicht opgenomen van de relevante begrotingsreeksen van VROM, VenW, EZ, LNV en WWI. De cijfers zijn gebaseerd op de begroting 2010. Voor de begrotingsreeksen van LNV en VROM (bufferzones) geldt dat daarin ook de middelen uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) zijn opgenomen.

Meer informatie

Containers in de haven
MIRT Projectenboek 2010

Hoofdmenu

Servicemenu