1. Home
  2.   MIRT 2010
  3.   Financiële uitwerking
  4.   Inleiding
  5. 5.1 Inleiding

5.1 Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een beknopt overzicht van de financiële middelen in het ruimtelijk fysieke domein. Na een korte samenvatting van de financiële effecten van het Aanvullend Beleidsakkoord op het ruimtelijk fysieke domein, wordt in de volgende paragraaf ingegaan op de belangrijkste financieringsbronnen (§5.2). Paragraaf 5.3 en tabel 5.1 geven een beeld van de gereserveerde rijksmiddelen voor het bereiken van de beleidsdoelen en het uitvoeren van de maatregelen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een toelichting op de doeluitkeringen die door het rijk beschikbaar worden gesteld aan decentrale overheden (§5.4).

De mondiale economische crisis raakt de open economie van Nederland stevig. Deze periode dienen we te benutten om ons land klaar te maken voor een krachtig herstel zodra de wereldhandel weer opleeft. Met gerichte investeringen vergroten we onze kansen op spoedig herstel. Uitgangspunt daarbij is dat onze economische groei een duurzame grondslag heeft. Een voorsprong in duurzaamheid levert ook extra economische kansen op. Tegelijkertijd vereist de financieel-economische situatie dat er scherp naar de uitgaven wordt gekeken. Het kabinet heeft hierom in het Aanvullend Beleidsakkoord ‘Werken aan de toekomst’ zowel een stimuleringspakket voor de korte termijn geformuleerd, als afspraken gemaakt over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op de langere termijn.

Voor het ruimtelijk fysieke domein bevat het stimuleringspakket uit het Aanvullend Beleidsakkoord gerichte maatregelen. Om de gevolgen van de economische crisis het hoofd te bieden, worden onder andere investeringen in infrastructuur en in de bouw versneld. Tevens zet het Aanvullend Beleidsakkoord in op een versteviging van de stedelijke vernieuwing, het grote stedenbeleid en wijkaanpak via het BLS (Besluit Locatiegebonden Subsidies) en het ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing).

Op het gebied van infrastructuur gaat het in totaal om ruim € 500 miljoen. Dit is bestemd voor onder andere het werk aan bruggen, vaarwegen en binnenhavens, de renovatie van wegen en sluizen, en zandsuppleties. Op het gebied van woningbouw gaat het om bijna € 400 miljoen. Dit budget wordt ingezet om vertraagde en stilgevallen projecten vlot te trekken en op die manier de werkgelegenheid op korte termijn te stimuleren. Tevens geeft het kabinet voortvarend uitvoering aan de motie Van Geel (inclusief de uitwerkingen daarvan in de moties Van Heugten en Koopmans/Koppejan) ter verbetering van de infrastructurele knelpunten in de regio en de kwaliteit van de woningbouw en bedrijventerreinen.

Meer informatie

Containers in de haven
MIRT Projectenboek 2010

Hoofdmenu

Servicemenu