1. Home
  2.   MIRT 2010
  3.   Beleidsterreinen in het MIRT
  4.   Inleiding
  5. 2.1 Inleiding

2.1 Inleiding

Het MIRT Projectenboek is departementoverschrijdend van karakter. Het heeft zijn wortels in de grote nationale beleidsnota’s van de vier ruimtelijke ministeries. Het gaat om de Nota Ruimte (VROM), Nota Mobiliteit (VenW), Pieken in de Delta (EZ) en Agenda Vitaal Platteland (LNV). Dit kabinet heeft hier met de Structuurvisie Randstad 2040, de Mobiliteitsaanpak, de Economische visie op de langetermijnontwikkeling van Mainport Rotterdam en de Agenda Landschap nadere invulling aan gegeven. De programma’s en projecten die aan de nota’s zijn verbonden, geven concreet invulling aan het ruimtelijk beleid. De functie van het MIRT is om samenhang tussen deze integrale en sectorale uitwerkingen te bewerkstelligen. Dit betekent bijvoorbeeld dat tegelijkertijd met de planning van een woonwijk of bedrijventerrein de ontsluiting ervan (bijvoorbeeld per openbaar vervoer) wordt geregeld. Of dat de kwaliteit van het landschap wordt versterkt en een oplossing wordt gevonden voor de waterproblematiek terwijl infrastructuur wordt aangelegd. Een belangrijk instrument hierbij is het ruimtelijk ontwerp. Door de karakteristieken van een gebied, de kwaliteiten, de visie en daaruit voortvloeiende opgaven op de verschillende schaalniveaus te verbinden, ontstaat een kader voor discussie en afweging. 

Om inzichtelijk te maken hoe de projecten bijdragen aan de doelstellingen uit de grote nota’s en de daaraan verbonden aanvullingen en uitwerkingen wordt in dit hoofdstuk nader ingegaan op de beleidsvisies. Deze worden besproken per ruimtelijk domein. Ruimte komt als integrerend thema eerst aan de orde met daarin de Nota Ruimte als overkoepelend ruimtelijk document. Daarna worden achtereenvolgens de thema’s Mobiliteit, Water, Bedrijvigheid en Landschap besproken.

Meer informatie

Grasveld met schapen
MIRT Projectenboek 2010

Hoofdmenu

Servicemenu