MIRT Projectenboek 2010 - Homepage

Spoorbrug over het water

Voorwoord

Samen werken aan een sterk, duurzaam, mooi en bereikbaar Nederland

Het projectenboek bestaat 10 jaar. Wat begon als een overzicht van de infrastructurele projecten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is uitgegroeid tot een compleet beeld van alle projecten in het ruimtelijk fysieke domein: van MIT naar MIRT, van een sectorale naar een integrale en gebiedsgerichte aanpak. Inmiddels ligt het derde MIRT Projectenboek voor u. Een overzicht van alle ruimtelijke programma’s en projecten waaraan het rijk samen met de regio’s werkt.

De hechte samenwerking tussen de ruimtelijke departementen en tussen rijk en regio wordt steeds vanzelfsprekender. Het is nu tijd om samen een volgende stap te zetten. Die stap zetten we met de introductie van de gebiedsagenda’s die rijk en regio’s samen opstellen.

Het doel van deze agenda’s is om per regio een gezamenlijk beeld te krijgen van de ambities, de ruimtelijk fysieke opgaven die ermee verbonden zijn en de onderlinge samenhang daartussen. De gebiedsagenda’s worden in het najaar van 2009 vastgesteld en geven richting aan verdere besluitvorming over investeringen in het ruimtelijk fysieke domein. Ze zullen de komende jaren dan ook zeker hun doorwerking vinden in het het gehele MIRT-proces.

Sinds dit jaar is het MIRT Spelregelkader van toepassing op alle nieuwe en voor zover mogelijk ook op de lopende projecten en programma’s van de ministeries van VenW en VROM. Bij de gebiedsgerichte verkenning gelden deze spelregels ook voor de domeinen van de ministeries van LNV en EZ. Het spelregelkader schetst het proces dat een nieuw MIRT-project doorloopt. Dat betekent dat de procesgang van de programmering bij het rijk voor iedereen navolgbaar is. Dit vergroot de samenhang en afstemming van investeringen en verbetert de besluitvorming.

De functie van het MIRT Projectenboek zelf is door de jaren heen niet veranderd. Kern is nog steeds het geven van informatie over de geschiedenis, stand van zaken en planning van rijksprojecten en -programma’s. Daarnaast bevat het projectenboek een beschrijving van de voor het MIRT belangrijke beleidsterreinen en een overzicht van de benodigde financiële middelen. Het MIRT Projectenboek is volledig en gebruiksvriendelijk. Daarmee vormt het inmiddels al een decennium lang een waardevol bijstuk bij de begroting.

Met het MIRT werken we samen met de regio’s aan een economisch sterk, duurzaam en mooi Nederland met een robuuste bereikbaarheid.

Mede namens de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de minister voor Wonen, Wijken en Integratie en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

de minister van Verkeer en Waterstaat,
september 2009

ir. Camiel Eurlings

MIRT Projectenboek 2010

Hoofdmenu

Servicemenu